ഡി.വി.ഒ.ആർ

Simple Science Technology

എന്താണ് ഡി.വി.ഒ.ആർ 

✍️ ഹരി കോട്ടയം

വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ വലിയ ഒരു കുട പോലെ ഒരു ഉപകരണം കാണാം... എന്താണത്...?

ഡി.വി.ഒ.ആർ / Doppler Very High Frequency Omni Range (DVOR) എന്ന ഉപകരണം ആണിത്.

വിമാനങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ദിശാബോധമേകുന്നതിന് ഇത് സഹായിക്കുന്നു. ഇതിന് എകദേശം നാലര കോടി രൂപ ചെലവ് വരും . ഡി.വി.ഒ.ആർ എന്നാൽ ഡോപ്ലർ വെരി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഒമ്നി റേഞ്ച് എന്നാണ്. പഴയ കാലങ്ങളിൽ ജി.സി.ഇ.എൽ എന്ന ഉപകരണ മാണ് ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ടിരുന്നത്. അതിന് പകരം എല്ലാ എയർപോർട്ടുകളിലും ഇപ്പോൾ ഡി.വി.ഒ.ആർ എന്ന പുതിയ ഉപകരണം സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട്.

ഡി.വി .ഒ.ആറിന് ഒപ്പം ഡി.എം.ഇ (ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർമെന്റ് എക്യുപ്പ്‌മെന്റ്) യും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് . 

വിമാനങ്ങൾക്ക് എയർപോർട്ടിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം, പറക്കുന്ന വിമാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലം,ലാൻഡിംഗ് ഡിഗ്രി എന്നിവ കൃത്യമായി അറിയാൻ ഈ ഉപകരണം സഹായിക്കും. 

വിമാനത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ച ഇതിന്റെ സമാന രീതിയിലുള്ള ഉപകരണവുമായി ചേർന്നാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുക. ഇതിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ വഴി വിമാനങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി താവളത്തിൽ വന്നിറങ്ങാനാവും.

വി.എച്ച്.എഫ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ഉപകരണത്തിന് വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് 300 കിലോമീറ്റർ ദൂരം വരെ സിഗ്നൽ നൽകാൻ കഴിവുണ്ട്.വിമാനങ്ങൾക്ക് എയർപോർട്ടിലേക്കുള്ള ദിശ ഡി.വി.ഒ.ആർ നൽകുമ്പോൾ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് വിമാനത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം ഡി.എം.ഇയും നൽകും.വിമാനത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ച റിസീവർ ഉപയോഗിച്ച് പൈലറ്റിന് വിമാനത്തിന്റെ സ്ഥാനം കൃത്യമായി നിർണയിക്കാൻ സാധിക്കും.