ഹാബിറ്റബിൾ സോൺ

Simple Science Technology

ഹാബിറ്റബിൾ സോൺ - The habitable zone ( Goldilocks Zone )

ബൈജുരാജ്

ജീവന് തികച്ചും അനുയോജ്യമായ ഇടം.

Goldilocks zone അല്ലെങ്കിൽ habitable zone എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാതൃ നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്നും ദൂരെ .. H2O എന്ന ജലം ദ്രാവക രൂപത്തിൽ നിലനിൽക്കുവാൻ ആവശ്യമായ താപനില ഉള്ള ഇടം ആണ്

നമുക്കറിയാം.. സൂര്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നക്ഷത്രം വളരെ അധികം ചൂടുള്ളതാണ്. നക്ഷത്രത്തെ ദൂരെ മാറി ആണ് ഗ്രഹങ്ങൾ ചുറ്റുക. ആ ഗ്രഹങ്ങളിൽ നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം കൂടുന്നതനുസരിച് ചൂട് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ജീവൻ ഉണ്ടാവാനും, നിലനിൽക്കാനും ജലം ദ്രാവക രൂപത്തിൽ ആവശ്യമാണ് എന്നാണു നമ്മുടെ അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലുള്ള കണ്ടെത്തൽ. ( മറ്റു അഭിപ്രായങ്ങളും ചിലർക്ക് ഉണ്ട് )

നക്ഷത്രത്തിന് അടുത്തുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിൽ ചൂട് കൂടുതൽ ആയിരിക്കും. വളരെ ദൂരെ ഉള്ള ഗ്രഹങ്ങളിൽ ചൂട് കുറവും ആയിരിക്കും. എന്നാൽ അതിനിടയ്ക്കുള്ള ദൂരത്തിൽ ജലം ദ്രാവക രൂപത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ താപനില ആയിരിക്കും. ആ ഇടത്തെ ആണ് നമ്മൾ habitable zone അല്ലെങ്കിൽ Goldilocks Zone എന്ന് പറയുക.

അന്യ ഗ്രഹങ്ങളിൽ ജീവൻ തേടുമ്പോൾ പ്രധാനമായും നമ്മൾ Goldilocks സോണിൽ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തുക

ചൊവ്വാ ഗ്രഹം ജീവന് തികച്ചും അനുയോജ്യമായ കാലാവസ്ഥയിൽ ആണോ ?

ആണ് എന്നും അല്ല എന്നും പറയാം. ചൊവ്വ ഗോൾഡിലാക്ക് സോണിന്റെ ( ജീവന് തികച്ചും അനുയോജ്യമായ പ്രദേശം ) വക്കിൽ ആണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്

ചൊവ്വയ്ക്ക് ഭൂമിയെക്കാൾ വലിപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നേനെ. കാരണം.. വലിയ ഗ്രഹത്തിന് കൂടുതൽ കട്ടിയുള്ള അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ചൂട് ലഭ്യത കുറവാണെങ്കിലും ആ ചൂട് കാത്തുസൂക്ഷിക്കുവാൻ ആ അന്തരീക്ഷത്തിനു കഴിയുമായിരുന്നു. കൂടാതെ ചൊവ്വയ്ക്ക് കാന്തികത കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ജീവനു പറ്റിയ അന്തരീക്ഷവും, അതിന്റെ നീണ്ടകാലത്തെ നിലനിൽപ്പിനും ഉതകുന്നതും ആകുമായിരുന്നേനെ

പക്ഷെ.. ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽപ്പോലും ചൊവ്വയിൽ ജീവൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ചൊവ്വയിൽ വളരെ കട്ടി കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷവും, ദ്രാവക ജലവും ഉണ്ടെന്നു നാം കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ചൊവ്വയിൽ സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ ഉണ്ടാകും എന്നാണു നാം ഇപ്പോൾ കരുതുന്നത്.