വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് തന്ത്രങ്ങൾ-സമയപരിധി കഴിഞ്ഞാലും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ

Simple Science Technology

വാട്സ് ആപ്പിൽ നിന്ന് അയച്ച സന്ദേശം (മാറിപ്പോയത്), സമയപരിധി കഴിഞ്ഞാലും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ 

⭕നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിന് യോജിക്കാത്ത ഒരു മെസ്സേജ് അറിയാതെ ഇട്ടു പോയി എന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുമ്പോൾ ടെൻഷനടിച്ചു

"ഡിലീറ്റ് ഫോർ മീ" ഒരിക്കലും കൊടുക്കരുത്.* 

 "ഡിലീറ്റ് ഫോർ എവേരി വൺ" മാത്രമേ ' കൊടുക്കാവൂ

അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഡിലീറ്റ് ആകൂ മറ്റുള്ളവരുടെ ഫോണിൽ അത് കിടക്കും.

⭕ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ഫോർ എവേരി വൺ കൊടുക്കാൻ വാട്സ് ആപ്പ് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു മണിക്കൂർ എട്ട് മിനുട്ട് പതിനാറ് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ കാര്യം അറിയുന്നത്.

 അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ഫോർ മി എന്ന ഒരു ഓപ്‌ഷൻ മാത്രമേ വരുകയുള്ളൂ

????അപ്പോഴും ടെൻഷൻ അടിച്ചു അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ആ പോസ്റ്റ് ഡിലീറ്റ് ആവുകയുള്ളൂ. ഗ്രൂപ്പിൽ ഉള്ള മറ്റു ആളുകളുടെ ഫോണിൽ ആ മെസ്സേജ് കിടക്കും ഡിലീറ്റ് ആവുകയില്ല

⭕വാട്സ് ആപ്പ് നമുക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മണിക്കൂർ എട്ട് മിനുട്ട് പതിനാറ് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത സന്ദേശം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ

(1).ആദ്യം ആ മെസ്സേജ് അയച്ച സമയം കൃത്യമായി കുറിച്ച് വെക്കുക. ഉദാഹരണം 4 പി എം

(2) നെറ്റ് / വൈഫൈ ഓഫ് ചെയ്യുക.

(3) സെറ്റിങ്‌സ് എടുത്തു ആപ്പ്‌സ് എടുത്ത് അതിൽ വാട്സ് ആപ്പ് എടുക്കുക.

(4) വാട്സ് ആപ്പ് ഫോഴ്സ് സ്റ്റോപ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

(5) സെറ്റിങ്‌സ് എടുത്ത് ടൈം & ഡെയ്റ്റ് എടുത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ടൈം ഓഫ് ചെയ്യുക

(6) എന്നിട്ട് 4 പി എം ആണ് മെസ്സേജ് ഇട്ടതെങ്കിൽ 4: 05 ഓ മറ്റോ കൊടുക്കുക.

(7) എന്നിട്ട് നെറ്റ് ഒന്നും ഓൺ ആക്കാതെ വാട്സ് ആപ്പ് എടുത്ത് ആ മെസ്സേജിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അവിടെ പഴയത് പോലെ ഡിലീറ്റ് ഫോർ ഐവരി വൺ എന്ന ഓപ്‌ഷൻ വരും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

(8) വീണ്ടും ടൈം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആക്കുക നെറ്റ് ഓൺ ചെയ്യുക ആ മെസ്സേജ് എല്ലാവരുടെ ഫോണിലും ഡിലീറ്റ് ആയിരിക്കും